Ψυχοθεραπεία Gestalt

Η θεραπεία Gestalt αποτελεί μία ολιστική θεραπευτική προσέγγιση :

Σχεσιακή, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα είναι αλληλοσυνδεόμενα και βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία αμοιβαίας επιρροής.

Φαινομενολογική, επιδιώκοντας να προσδιορίσει και να ενισχύσει την άμεση εμπειρία, εκλεπτύνοντας την επίγνωση του ατόμου και της πραγματικότητάς του, μέσω της περιγραφής (describing), του παρενθετισμού (bracketing) και της οριζοντιοποίησης (horizontalising).

Υπαρξιακή, βασιζόμενη στο «εδώ και τώρα» δίνοντας έμφαση στο ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα επιλογής απέναντι στα υπαρξιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει και είναι υπεύθυνο για τον προορισμό του.

Βιωματική, εστιάζοντας στο «τί» και «πώς» ο άνθρωπος σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει καθώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, ενσωματώνοντας το διάλογο και το πείραμα.

Διαλογική, Βασισμένη στην αρχή της υπαρξιακής συνάντησης ενδιαφέρεται να χτίζει έναν αυθεντικό διάλογο στη θεραπευτική σχέση, θεωρώντας τον σαν έναν παράγοντα εξέλιξης και θεραπείας.
Βασίστηκε στην ψυχολογία Gestalt αλλά και στην αλληλεπίδραση των ιδρυτών της με μια σειρά άλλων επιστημονικών ρευμάτων, κοινωνικών τάσεων και εξελίξεων. Η θεραπεία περιλαμβάνει την αμοιβαία διερεύνηση του πώς το πεδίο οργανώνεται. Έμφαση δίνεται στην παρατήρηση, στην περιγραφή, στην εστίαση και στον πειραματισμό.

Πρώτος πυλώνας της θεραπείας Gestalt είναι η φαινομενολογία. Προσπαθεί να κατανοήσει την ανθρώπινη ύπαρξη και συνείδηση. Μελετά τη διαδικασία της επίγνωσης στην προσπάθειά της να κάνει διάκριση μεταξύ της πραγματικής εμπειρίας, των εικασιών και των προσδοκιών, εστιάζει στην παρατήρηση και τη μελέτη των φαινομένων της συνειδητότητας και είναι αναφορική του πλαισίου, εν προοπτική, πιθανολογική και δεκτική μεταβολής. Η θεραπεία εστιάζει στη διαδικασία του “τι” και του “πώς” συμβαίνει.

Δεύτερος πυλώνας της θεραπείας Gestalt, η θεωρία πεδίου (Kurt Lewin, 1952). Το πεδίο είναι ένα όλον του οποίου τα μέρη βρίσκονται σε άμεση σχέση και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Η εμπειρία διερευνάται στο πλαίσιο της συνθήκης, οπότε κάθε φαινόμενο που συμβαίνει κατά τη θεραπευτική διαδικασία συν-δημιουργείται και μεταβάλλεται από τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.

Τρίτος πυλώνας της θεωρίας της θεραπείας Gestalt είναι ο υπαρξιακός διάλογος (M. Buber, 1970). Οι άνθρωποι υπάρχουν εντός μιας σχεσιακής δυναμικής που επηρεάζει την αίσθηση του εαυτού. Κάθε στιγμή θεραπείας είναι στιγμή διαπροσωπικής επαφής μέσω του υπαρξιακού διαλόγου.  Η θεραπευτική σχέση, βασίζεται στη γνήσια επαφή και αλληλεπίδραση και όχι σε μια ερμηνεία του θεραπευτή ή στη χρήση στείρων τεχνικών. Λαμβάνει και καθρεφτίζει αυτό που συμβαίνει στην αλληλεπίδραση με τον θεραπευόμενο, έτσι ώστε αυτό να γίνει μέρος της θεραπείας.Ο θεραπευτής Gestalt είναι παρών στην θεραπευτική διαδικασία καλώντας το θεραπευόμενο σε μία ενεργή συνεργασία.

Στόχος της θεραπείας Gestalt

Σύμφωνα με τους F. Perls, Ralph Hefferline και Paul Goodman (1951) ο στόχος της θεραπείας είναι η ενσωμάτωση, η αύξηση της επίγνωσης και η επαφή, γιατί αυτά αναπόφευκτα οδηγούν στην αλλαγή και στην ανάπτυξη.

Η Θεραπεία Gestalt χρησιμοποιεί την επίγνωση και τον πειραματισμό για να πετύχει την ενόραση. Η επίγνωση, προχωρά σε όλο και βαθύτερα επίπεδα συμβαδίζοντας με τη θεραπεία, περιλαμβάνει την αυτογνωσία, τη γνώση του περιβάλλοντος, την ευθύνη για τις επιλογές μας, την αυτό-αποδοχή και την ικανότητα να κάνουμε επαφή.

Η ολιστική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας Gestalt  καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις πιο γοητευτικές και καταξιωμένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις ,εκτός από τη σημαντική της συνεισφορά στον χώρο της ψυχοθεραπείας εφαρμόζεται στο coaching, στην παιδαγωγική και στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει αποτελέσει επίσης μεγάλη επιρροή σε άλλες προσεγγίσεις όπως του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP), της Συστημικής Αναπαράστασης (Hellinger), του Process Work, του Redecision Therapy και πολλών άλλων.

Η ψυχοθεραπεία Gestalt έχει δεχτεί επιρροές από την Ψυχαναλυτική θεωρία, την Ψυχολογία Gestalt, τη Σωματική ψυχοθεραπεία, τη φιλοσοφία του Υπαρξισμού και της Φαινομενολογίας, το Ψυχόδραμα ,τον Διαλογισμό, τα ρεύματα τής Τέχνης και Ζωγραφικής   (Εξπρεσιονισμού) , εικαστικές τέχνες , λογοτεχνία , ποίηση ,θέατρο γραφιστική (Ντανταισμού) και πολλά άλλα. Πολλές από τις έννοιες και τεχνικές της, π.χ. το “εδώ και τώρα” ή η “άδεια καρέκλα”, έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστα εργαλεία κάθε ψυχοθεραπευτή.

Η θεραπεία Gestalt έχει γίνει αρκετά δημοφιλής, είναι κάτι παραπάνω από μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Είναι μία φιλοσοφία που διαποτίζει κάθε πτυχή της ζωής,αποτελεί  μια φιλοσοφία με στόχο την προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου και μια ολιστική προσέγγιση συμβάλλοντας ,εμπνέοντας  τον άνθρωπο για ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης Όποιος  ζει σύμφωνα με την Gestalt, ζει στο παρόν, με επίγνωση για το τι συμβαίνει μέσα και γύρω του και ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ανάλογα. Διατηρεί μια στάση αποδοχής απέναντι στον εαυτό του, στους άλλους και σε ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον του. Ωστόσο για να μάθεις πραγματικά την Gestalt χρειάζεται να την πάθεις, το οποίο γίνεται μέσα από ατομικές συνεδρίες, θεραπευτικές ομάδες ή/και σεμινάρια.Η Θεραπεία Gestalt αντιμετωπίζει το άτομο ως μονάδα που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, το επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. Μιλάει για τις «δημιουργικές προσαρμογές», τους τρόπους δηλαδή που αναπτύσσει ο καθένας μας μεγαλώνοντας ώστε να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις του περιβάλλοντός του. Σύμφωνα με τη Θεραπεία Gestalt, οι τρόποι αυτοί παγιώνονται με τον καιρό (ως πεποιθήσεις και συμπεριφορές) και καταλήγουμε να τις χρησιμοποιούμε αδιακρίτως, ακόμα και σε περιστάσεις που είναι δυσλειτουργικές. Ο σκοπός της Θεραπείας Gestalt είναι να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε επίγνωση αυτών των παγιωμένων πεποιθήσεων και συμπεριφορών και να τις αλλάξουμε.

Ο θεραπευτής Gestalt απορρίπτει το ρόλο του φορέα της αλλαγής. Μέσα από την εμπειρία του, τις γνώσεις του, τις δεξιότητές του στη φαινομενολογική παρατήρηση, την πίστη του στην Οργανική Αυτορρύθμιση και στην Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής (Arnold Beiser, 1965), χρειάζεται να βρει μια θέση Δημιουργικής Αδιαφορίας (Sigmund Friedlander, 1918).Είναι μια θέση όπου ο θεραπευτής προσέγγιζε το “όλον” του θεραπευόμενου με φροντίδα και ενδιαφέρον χωρίς να επενδύει αποκλειστικά στο αποτέλεσμα και στην αλλαγή. Η αλλαγή και η ανάπτυξη είναι φυσικά αποτελέσματα όταν κάποιος αντιμετωπίζει τον εαυτό του και τη φύση της ύπαρξής του μέσα από το συνεχές της επίγνωσης και της αφομοίωση.

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, ο θεραπευόμενος καλείται να εξετάσει κατά πόσον οι πεποιθήσεις του είναι έγκυρες στο παρόν και κατά πόσον οι συμπεριφορές του είναι κατάλληλες στις σημερινές περιστάσεις. Καλείται να πειραματιστεί με εναλλακτικές συμπεριφορές στρέφοντας τη προσοχή προς το σώμα, τα συναισθήματα και τις σκέψεις, γιατί μέλημα της Θεραπείας Gestalt είναι να επαναφέρει το άτομο σε κατάσταση αρμονίας και στα τρία αυτά επίπεδα.

Στόχος μας είναι η  επίγνωση των συναισθημάτων, σκέψεων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και του τρόπου που έρχεται σε επαφή με τον άλλο, καθώς και με τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από μια ολιστική ματιά.

Ποιόν αντιπροσωπεύει?

-Aν σε ενδιαφέρει να ζήσεις μια πιο ικανοποιητική ζωή εναρμονισμένη με αυτό που πραγματικά είσαι.
-Αν σε ενδιαφέρει να εμβαθύνεις και να κάνεις πιο ουσιαστικές τις σχέσεις σου με τον εαυτό σου και τους άλλους.
-Αν έχεις διαπιστώσει ότι απλά να μιλάς για ένα πρόβλημα δεν σε βοηθάει να το λύσεις και χρειάζεσαι κάτι παραπάνω.
-Aν θέλεις να βιώσεις τη δύναμη μιας θεραπευτικής προσέγγισης που θα σε αντιμετωπίσει ως ολότητα, με το σώμα, τον νου και τα συναισθήματά σου να θεωρούνται αλληλένδετα και εξίσου σημαντικά.

Τεχνικές θεραπείας Gestalt

Στη θεραπεία Gestalt ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει τις εμπειρίες και τα τραύματα του δίχως να έχει το ρόλο μαθητή στο τι πρέπει να πράξει από εδώ και πέρα. Ο θεραπευόμενος φέρνει στη θεραπεία ότι επιθυμεί να επεξεργαστεί και η επεξεργασία αυτή γίνεται στο «εδώ και τώρα» από τον θεραπευτή και τον ίδιο.

Χρήση κατάλληλων λέξεων και λεξιλογίου:Στην μέθοδο Gestalt δίδεται σημασία ώστε ο θεραπευόμενος να βρει που έχει την ευθύνη στα γεγονότα που έχει βιώσει και να βρει τα δικά του συναισθήματα. Έτσι μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις λέξεις ώστε να εκφράζει τον εσωτερικό του εαυτό. Με αυτό τον τρόπο η προσοχή στη θεραπεία μετατοπίζεται από τους άλλους στο ίδιο το άτομο.

Κενή καρέκλα:Ο θεραπευόμενος κάθεται σε μια καρέκλα ενώ έχει απέναντι του μια άλλη καρέκλα στην οποία δεν κάθεται κανείς. Αυτή η τεχνική έχει σημαντικά αποτελέσματα αφού βοηθάει τον θεραπευόμενο να δει τι συναισθήματα βιώνει υπό συγκεκριμένες συνθήκες είτε μέσα του, είτε απέναντι σε άλλα άτομα.

Παιχνίδι ρόλων:Το άτομο επικεντρώνεται στον εαυτό του. Με άλλα λόγια στο παιχνίδι ρόλων γίνεται αναπαράσταση του εσωτερικού διαλόγου του ατόμου με τον εαυτό του. Έτσι έρχεται στην επιφάνεια πως το άτομο φέρεται στον ίδιο του τον εαυτό, γεγονός σημαντικό για την συνέχιση της θεραπείας.

Γλώσσα σώματος:Ο θεραπευτής παρατηρεί τη γλώσσα σώματος του θεραπευομένου και εφόσον παρατηρήσει κάποια μοτίβα μπορεί να ρωτήσει τον θεραπευόμενο τι σημαίνουν αυτά ή ποια είναι η σκέψη του εκείνη τη στιγμή που δρα με συγκεκριμένο τρόπο.

Τεχνική της υπερβολής:Ο θεραπευτής ζητάει να παρουσιαστεί με υπερβολικό τρόπο ένα συναίσθημα ή να επαναληφθεί μια σωματική κίνηση που απορρέει από ένα συναίσθημα. Μέσα από αυτούς τους τρόπους ο θεραπευόμενος μπορεί να εντοπίσει τι κρύβεται κάτω από το συναίσθημα ή τη σκέψη που πυροδοτεί μια συγκεκριμένη κίνηση τους σώματος του.

Εντοπισμός του συναισθήματος:Η θεραπευτική μέθοδος Gestalt έχει στο επίκεντρο της τα συναισθήματα του ατόμου μπορεί να ζητηθεί από το θεραπευτή να εντοπιστεί από που πηγάζει το συναίσθημα. Ενδέχεται να ζητηθεί που εδράζεται το συναίσθημα στο σώμα του ασθενούς.

Δημιουργικές Τέχνες:Οι δημιουργικές τέχνες όπως η ζωγραφική, η γλυπτική ή η ποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου οι θεραπευόμενοι να αποκτήσουν αντίληψη του εδώ και τώρα  καθώς και να μάθουν να επεξεργάζονται τα συναισθήματα τους μόλις αυτά προκύψουν. Επιπλέον οι δημιουργικές τέχνες μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να εκφράσει ότι τραύμα ή εμπειρία τον βαραίνει. Με αυτό τον τρόπο το άτομο έχει τη δυνατότητα να αποσυμπιεστεί αλλά και να αρχίσει να θεραπεύεται σιγά σιγά.

Θεραπεία Gestalt και διαταραχές

Η θεραπευτική προσέγγιση Gestalt έχει διάφορες εφαρμογές απέναντι σε προβλήματα και διαταραχές που μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στη ζωής του. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι εξής:

Αγχώδης Διαταραχή:Η θεραπεία Gestalt έχει αποδειχθεί χρήσιμη στην θεραπεία της αγχώδους διαταραχής γιατί βοηθάει τα άτομα να μένουν στο παρόν. Ειδικότερα τα άτομα με αγχώδη διαταραχή κατακλύζονται από αρνητικά συναισθήματα για μια κατάσταση και πολλές φορές αυτά τα συναισθήματα σωματοποιούνται με διάφορα αποτελέσματα όπως το να παγώνει ένα άτομο και να μένει ακίνητο, το να ξεσπάει σε κλάματα και πολλά άλλα. Αυτά, μπορούν να μετριαστούν με την μέθοδο Gestalt καθώς τα άτομα μπορούν να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους την στιγμή που προκύπτουν.

Κατάθλιψη:Η θεραπευτική μέθοδος Gestalt είναι χρήσιμη απέναντι στην κατάθλιψη διότι μπορεί να βοηθήσει το άτομο να εντοπίσει τα ερεθίσματα που του πυροδοτούν τα καταθλιπτικά επεισόδια. Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό μέσω της αυτεπίγνωσης. Μέσω της θεραπείας Gestalt το άτομο καταφέρνει να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και να τον γνωρίσει καλύτερα, οπότε κατακτάει την προσωπική του αυτεπίγνωση.

Προβλήματα σχέσεων:Η θεραπεία Gestalt μπορεί να ανταποκριθεί και απέναντι σε προβλήματα που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων. Ειδικότερα μέσω της θεραπείας τα ζευγάρια μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα και συμπεριφορές τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση τους. Έτσι με τη συζήτηση και τη βοήθεια του θεραπευτή μπορούν και σαν ομάδα αλλά και ατομικά να δουλέψουν με τους εαυτούς τους προκειμένου να υιοθετήσουν περισσότερο θετικούς τρόπους συμπεριφοράς αλλά και νέες συνήθειες.

Θέματα αυτοπεποίθησης:Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεικόνα είναι σημαντικά θέματα του ατόμου. Με άλλα λόγια αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του αλλά και τις σχέσεις του με τα άλλα άτομα. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν η θεραπεία Gestalt μπορεί να συμβάλει στην εύρεση και στην ταυτοποίηση μοτίβων και παραγόντων τα οποία συνεισφέρουν με αρνητικό τρόπο στην αυτοπεποίθηση του ατόμου.

Tα οφέλη από την θεραπεία Gestalt:Τα οφέλη από αυτή τη είναι πολλά. Αξίζει να αναφερθεί όμως, ότι αυτή η θεραπευτική μέθοδος ωφελεί συνολικά το μυαλό, το σώμα αλλά και τα συναισθήματα του ατόμου.

Να είσαι παρών στο «εδώ και τώρα»:Το πρώτο όφελος που αξίζει να αναφερθεί είναι να βρίσκεται το άτομο στο «εδώ και τώρα». Με άλλα λόγια μέσω της θεραπείας το άτομο μαθαίνει να είναι παρόν στη στιγμή και να ελέγχει τα συναισθήματα του.

Αυτεπίγνωση και ανάπτυξη:Το δεύτερο όφελος από την προσέγγιση Gestalt είναι η αυτεπίγνωση του ατόμου. Ουσιαστικά το άτομο μέσω της τεχνικής Gestalt μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα τραύματά του αλλά και τις εμπειρίες που βίωσε. Με τον καιρό αυτό συμβάλει ώστε το άτομο να θεραπεύσει τις πληγές του και να αρχίσει να αναπτύσσεται ξανά.

Απόκτηση προσωπικής ευθύνης:Το τρίτο όφελος μέσω της θεραπείας Gestalt είναι το άτομο να αναλάβει την προσωπική ευθύνη του. Μέσω της θεραπείας Gestalt λοιπόν το άτομο μαθαίνει να μην κατηγορεί άλλα άτομα για συμβάντα αλλά να αναγνωρίζει το που έφερε αυτό ευθύνη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διδαχθεί πως να συγκρατεί τον εαυτό του σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Αυτοέλεγχος:Ο αυτοέλεγχος είναι το τέταρτο θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει για ένα άτομο μέσω της θεραπείας Gestalt. Τα άτομο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πόνο και να επιβιώσουν από δύσκολες καταστάσεις μπορεί να αναπτύξουν επιβλαβείς για τα ίδια τρόπους αντιμετώπισης. Η θεραπεία Gestalt λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει το άτομο να βρει τεχνικές και τρόπους αντιμετώπισης του πόνου που να είναι αποτελεσματικοί αλλά και να θεραπεύουν παράλληλα και όχι να προκαλούν κάποια επιπλέον βλάβη.

ΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT

Ανακαλύπτοντας  και  υποστηρίζοντας  το   τραυματισμένο εσωτερικό παιδί μας, φέρνει επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή , έτσι ώστε κάθε φορά να  ζούμε μια κατάσταση που αφορούν συνειδητά ή ασυνείδητα με τα τραυματικά γεγονότα της παιδικής ηλικίας, θα προκαλέσει μια σειρά από συναισθήματα και δυσπροσάρμοστές συμπεριφορές που βλάπτουν  τον εαυτό .Πολλοί ενήλικες δεν αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν τους φόβους, το θυμό ή την ταλαιπωρία τους, είναι πεπεισμένοι ότι μεγάλωσαν επειδή εγκατέλειψαν τις παιδικές συμπεριφορές. 

Η GESTALT ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

 • ΤΟ ΥΠΑΚΟΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
 • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ!
 • Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ
 • ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ

 Ένα πληγωμένο εσωτερικό παιδί μπορεί να :

 • Εκδηλώνει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές
 • Να εμπλακεί σε εγωκεντρικές στάσεις που επηρεάζουν τις σχέσεις ή να εξαρτηθεί συναισθηματικά λόγω του φόβου της εγκατάλειψης.
 • Όσοι έχουν αποσυνδεθεί από το εσωτερικό παιδί γίνονται επίσης εξαιρετικά άκαμπτοι, ανίκανοι να προσαρμοστούν στις αλλαγές του κόσμου.

(Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι ένας «ενήλικος εγώ» που διευθύνει τη ζωη, αλλά ένα πληγωμένο και πιθανώς θυμωμένο, απογοητευμένο ή φοβισμένο εσωτερικό παιδί.)

 • Αν δεν καλωσορίσουμε το εσωτερικό μας παιδί να επουλώσει τις πληγές του, θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη ζωή μας.
 • Πολλές φορές αυτό το εσωτερικό παιδί ενεργοποιείται .
 • Ενεργεί παρορμητικά και παιδικά, έχοντας πραγματικές εκρήξεις θυμού ή απογοήτευσης.
 • Άλλες φορές αισθάνεται στενοχωρημένος και συγκλονισμένος με το παραμικρό εμπόδιο, σαν να είναι αβοήθητο παιδί.
 • Νιώθει ότι περπατάει με ένα τεράστιο βάρος στην πλάτη .Εάν το εσωτερικό παιδί αισθάνεται ανασφάλεια, ως ενήλικας θα νιώθει ανασφάλεια,αποπροσανατολισμό και εκτός τόπου στη ζωή.
 • Αντίθετα, όταν αυτό το παιδί αισθάνεται σταθερό, λειτουργεί ως μια βαθιά ριζωμένη άγκυρα και νιώθει πιο ασφαλείς, σίγουρο και άνετο.

 Για το λόγο αυτό, το να αγκαλιάσουμε το εσωτερικό μας παιδί δεν είναι επιλογή, αλλά προτεραιότητα. Για να θεραπεύσουμε αυτό το εσωτερικό παιδί, είναι σημαντικό να συνδεθούμε με τις ανάγκες του, να σεβόμαστε τον προηγούμενο «εαυτό» μας και να συμπεριφερόμαστε με καλοσύνη. Η καταγραφή των συναισθημάτων  και η ειρήνη με ό,τι συνέβη θα βοηθήσει να απελευθερωθεί από αυτούς τους φόβους, τις ανασφάλειες ή τον θυμό για να αξιοποιήσει τις μεταμορφωτικές δυνατότητες του εσωτερικού παιδιού.

Το σώμα στη ψυχοθεραπεία Gestalt

Η ψυχοθεραπεία Gestalt, σαφώς επηρεασμένη από το θέατρο και τη σωματική ψυχοθεραπεία της Elsa Gindler και του Wilhelm Reich, δίνει έμφαση στο σώμα, στην κίνηση και στην πλήρη και αυθεντική επαφή ανάμεσα στον εαυτό και στο περιβάλλον. Μας προσκαλεί να έρθουμε στην πραγματικότητα του εδώ και τώρα με ξύπνιο νου, ζωντανό σώμα και ελεύθερο συναίσθημα∙ Μπορούμε να αντικρίσουμε τον κόσμο με φρέσκα μάτια και να γίνουμε ευάλωτοι -όταν θελήσουμε- να αγγίξουμε και να αγγιχτούμε…Στην ψυχοθεραπεία Gestalt το μυαλό δεν γίνεται αντιληπτό χωριστά από το σώμα, αφού ο άνθρωπος προσεγγίζεται ως μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Κατά συνέπεια, το σωματικό σύμπτωμα είναι η έκφραση του μυαλού ή του ψυχισμού μέσα από το σώμα και έτσι περιέχει το δικό του νόημα, ξεχωριστό για τον κάθε άνθρωπο. Σύμφωνα με την Gestalt, η αιτία πολλών ψυχικών και σωματικών ασθενειών είναι συχνά η καταπίεση/απώθηση συναισθημάτων, αναγκών και επιθυμιών που ήταν απαγορευμένες στο οικογενειακό περιβάλλον και πλέον δεν είναι επιθυμητές ούτε από το ίδιο το άτομο, αφού αυτός ήταν ο καλύτερος και ο μοναδικός τρόπος επιβίωσής του, π.χ. να είναι το καλό παιδί. Ωστόσο αυτός ο συμβιβασμός έχει ένα τρομερό αντίτιμο για την υγεία του. Πιθανόν να έχει οδηγήσει στη συσσώρευση τεράστιων ψυχικών φορτίων, τα οποία μεταφέρει και εκδηλώνει το δύστυχο σώμα: στο δέρμα, στο στομάχι και σε άλλα όργανα, στο μυϊκό και νευρικό σύστημα, στα ίδια τα κύτταρα…

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στη ψυχοθεραπεία Gestalt o Θεραπευτής εφαρμόζει μια  ποικιλία από ψυχοθεραπευτικές μεθόδους της Gestalt,  για:

– την εξερεύνηση των σωματικών συμπτωμάτων και του κρυφού τους νοήματος

– την επαφή με την προσωπική αλήθεια πίσω από τις λέξεις σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο

– την αυθεντική συναισθηματική έκφραση και απελευθέρωση ενέργειας ψυχικών φορτίων

– την επίλυση ανολοκλήρωτων οικογενειακών και διαγενεολογικών υποθέσεων

– την πορεία προς ωρίμανση, ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και εν τέλει θεραπείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT

Η  Gestalt είναι μια θεραπεία που υποστηρίζει το άτομο προκειμένου να καταλάβει τι του συμβαίνει την κάθε στιγμή. Ταυτόχρονα δίνει μεγάλη σημασία στη δράση, στο “πείραμα“, αντιμετωπίζοντας τη ζωή σαν ένα μεγάλο πεδίο μάθησης, όπου κανείς δεν έχει έρθει με έτοιμες λύσεις, άλλα όπου όλοι είμαστε εδώ για να να διδαχθούμε απ’ τις εμπειρίες μας, να εξελιχθούμε, και πάνω απ’ όλα να τη βιώσουμε. Δίνει λοιπόν περισσότερη σημασία στην πράξη παρά στο σχεδιασμό, στο βίωμα παρά στην ανάλυση και την ερμηνεία, στο “τι” και το “πώς” παρά στο “γιατί”, στο είναι παρά στο έχειν. Κατ’ αυτό τον τρόπο βοηθά τον θεραπευόμενο να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό του, να αναπτυχθεί, και να κάνει τις κατάλληλες επιλογές έτσι ώστε να ζει μια ζωή με ικανοποίηση και νόημα.Μέσα απ’ τη θεραπευτική διαδικασία, ο θεραπευόμενος υποστηρίζεται έτσι ώστε να ανακαλύψει τις προσωπικές του λύσεις στα θέματα που αντιμετωπίζει, να συμφιλιωθεί με τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού του, και να οδηγηθεί σε μια πιο δημιουργική και επιτυχημένη προσαρμογή στην πραγματικότητα.

Βασικός στόχος της θεραπείας Gestalt είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου, η οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται μέσω της επίγνωσης. Μέσα από τη θεραπευτική σχέση, ο θεραπευόμενος έρχεται σε επαφή με τις αισθήσεις, τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις μνήμες, και τις αντιλήψεις που συνθέτουν την εμπειρία του στο “Εδώ και Τώρα”. Η επίγνωση αυτή -του τι βιώνουμε και τι πράττουμε στο παρόν- αποτελεί τον καταλύτη για την αλλαγή, καθώς απελευθερώνει την ικανότητά μας για αυτορρύθμιση: τη φυσική δηλαδή κλίση του οργανισμού μας για ισορροπία και υγεία. Η θεραπεία Gestalt  ασχολείται με την ολότητα, την ενότητα του εαυτού μας με το περιβάλλον, και αντιλαμβάνεται την ενότητα του νου, του πνεύματος και του σώματος (την ολότητα του ατόμου) ως καθοριστική ιδιότητα της υγιούς ζωής.

Σε ποιους η  ψυχοθεραπεία Gestalt θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική

 • Τα άτομα που βιώνουν άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, μειωμένη αίσθηση απόλαυσης της ζωής τους, δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
 • Για όσους θέλουν να δουλέψουν με τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν τις νευρώσεις, τις προκαταλήψεις, τις εμμονές τους, τα δημιουργικά μπλοκαρίσματα, καθώς και με ανθρώπους που θέλουν να εξελίξουν τον τρόπο της επαφής τους και να τον κάνουν πιο δημιουργικό και πιο λειτουργικό.
 • Η θεραπεία Gestalt μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον θεραπευόμενο έτσι ώστε να ζει μια αυθεντική, γεμάτη νόημα ζωή: το νόημα που επιλέγει να της δίνει ο ίδιος κάθε στιγμή.

Κλείστε τώρα την δική σας συνεδρία και μάθετε πως μπορεί να σας βοηθήσει στο θέμα που σας απασχολεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.